Historia Spółki RAMB

2000

Spółka RAMB została powołana do życia Aktem Notarialnym z dnia 15 grudnia 2000 r. Swoją działalność produkcyjno – usługową rozpoczęła w styczniu 2001 r. Firma prowadzona była na początku pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Antykorozyjnych, Montażowych, Budowlanych „RAMB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a ideą jej powstania była realizacja zadań na rzecz KWB Bełchatów na bazie majątku pochodzącego z działalności restrukturyzowanych przy pomocy nowych pracowników zatrudnionych z zewnątrz.

 

2001

Zakres działalności obejmuje głównie roboty zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych regenerowanych i nowo wytwarzanych. Większość prac realizowana jest przy pomocy nowoczesnego parku maszynowego. W połowie roku rozpoczęto działalność budowlaną i remontową, poszerzono działalność o produkcję rur okładzinowych, a w grudniu o nowe konstrukcje m.in. stacje zwrotne do przenośnika taśmowego.

 

2002

Kontynuujemy dotychczasową działalność oraz sukcesywnie się rozwijamy - poszerzamy działalność o obróbkę skrawaniem oraz zwiększamy zakres robót budowlanych, głównie o budowę nowych obiektów przemysłowych, wiat, placów, wykończenia wnętrz, remont istniejących obiektów i elewacji. Przez cały okres działalności RAMB realizuje prace z zakresu remontów i modernizacji obiektów administracyjnych i hal warsztatowych użytkowanych przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

 

2003

Wprowadzamy nowy zakres działalności - montaż elektryczny i energetyczny. Realizowane są prace remontowo – budowlane, rozpoczyna się remont hali warsztatowo – magazynowej ZT-1 i Dyspozytorni ZT-2 w Chabielicach oraz modernizacja hali BHP w budynku OSU/B-10.

 

2004

Rozpoczynamy remont nowej siedziby na „Piaskach”.

 

2005

Rozpoczęcie prac w zakresie zasilania elektrycznego odwodnienia wgłębnego Pola Szczerców i Pola Bełchatów oraz zasilania elektrycznego odwodnienia wgłębnego wysadu solnego „Dębina”, które trwają do dzisiaj. Następuje zmiana siedziby Spółki z Rogowca na „Piaski” oraz zmiana nazwy Przedsiębiorstwa na „RAMB” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

2006

W związku z koniecznością restrukturyzacji bełchatowskiej Kopalni postanowiono przekazać Spółce produkcję filtrów okładzinowych (żwirowych, siatkowych studziennych oraz siatkowych piezometrycznych) do systemu studni odwodnieniowych. Na podstawie umowy dzierżawy RAMB przejmuje również budynek CMK-T1 w celu rozpoczęcia produkcji konstrukcji stalowych.

 

2007

Realizacja zleceń dla BOT KWB Bełchatów S.A. w zakresie budowy III układu KTZ (układ koparka - przenośnik taśmowy - zwałowarka) oraz realizacja projektu: budowa stacji napędowych i konstrukcji przenośników związanych z uruchomieniem IV układu KTZ Pola Szczerców oraz układu łączącego T2. Dalsza rozbudowa infrastruktury technicznej w hali CMK–T1 oraz zmiana sposobu użytkowania i rozszerzenie funkcjonalności hali z magazynowej na montownię konstrukcji stalowych.

 

2008

Poszerzenie zakresu działalności RAMB Sp. z o.o. o remonty pomp i silniki odwodnienia wgłębnego i powierzchniowego. Po przejęciu w 2008 r. od PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów przez RAMB Wydziału Urządzeń Odwodnienia do 2013 prowadzone były prace nad rozbudową programu SEGAP o kolejne moduły tj. blok remontowy pomp i silników głębinowych, rozliczeniowy, oraz raportowy. Spółka przejęła także nową działalność: „Remonty i eksploatacja obiektów”, polegającą na remontach i eksploatacji obiektów w zakresie konserwacji i eksploatacji sieci ciepłowniczych, sieci wodociągowych, kotłowni olejowych i oczyszczalni ścieków. Stałe dostosowanie hali CMK-T1 do potrzeb produkcyjnych Spółki oraz zmiana sposobu użytkowania z hali montowni konstrukcji stalowych na wytwórnie konstrukcji stalowych. Sukcesywnie realizowane są prace związane z budową IV układu KTZ Pola Szczerców oraz przenośników taśmowych ciągu T2 i T3 Pola Szczerców.

 

2009

W ramach działalności Działu Robót Konstrukcyjnych zaczynamy regenerować płyty gąsienicowe oraz czerpaki. Aby stworzyć optymalne warunki do wytworzenia zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych i elementów maszynowych przy hali wytwórni konstrukcji stalowych zostaje wybudowany i oddany do użytku nowoczesny ciąg czyszcząco-malarski. Dzięki niemu uzyskaliśmy możliwość wykonania wysokiej jakości gotowego produktu, kompletnego i gwarantującego bezproblemową eksploatację w warunkach bardziej przyjaznych środowisku niż tradycyjne metody wykonywania zabezpieczeń. Realizacja budowy V układu KTZ – ciągu G.5 Pola Szczerców oraz budowa Zakładu Produkcji Kruszyw w Chabielicach. Zostajemy realizatorem prac z zakresu rozbudowy oświetlenia stadionu GKS Bełchatów.

 

2010

W dalszym ciągu priorytetem jest rozwój produkcji i poszerzanie jej zakresu. Podejmowane są decyzje służące kontynuacji dynamicznego rozwoju Spółki. To także kolejny etap intensywnych prac nad kreowaniem coraz lepszego wizerunku firmy. Zostają zakończone prace związane z montażem i uruchomieniem III ciągu przenośników łączących Pole Szczerców i Elektrownię Bełchatów – T3. Spółka przeprowadza kapitalny remont przenośników węglowych: 17.02, S.21 w rejonie placu uśredniania węgla.

 

2011

Rozpoczynają się roboty związane z wykonaniem systemów rurociągów dla odwodnienia Pola Szczerców i Pola Bełchatów, które trwają do 2012 r. W ramach projektu wybudowano m.in.: osadnik wód opadowych 2SZ, pompownię N3 oraz etapy odwodnienia powierzchniowego: 12,14,15.

 

2012

Powstanie w Bogatyni Działu zajmującego się regeneracją czerpaków i płyt gąsienicowych. Stała dywersyfikacja działalności. Rozpoczęcie budowy ciągu przenośników łączących odkrywkę Szczerców z odkrywką Bełchatów T1, która została zrealizowane na zlecenie PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów.

 

2013

Zakończenie prac związanych z budową ciągu T1. W sumie zostało zrealizowanych 5 stacji napędowych, 5 stacji zwrotnych, 3 mosty przęsłowe oraz ok. 20 km tras przenośników. Było to duże przedsięwzięcie, które obejmowało wykonanie konstrukcji stalowych, montaż, zabezpieczenie antykorozyjne, prace elektryczne i prace rozruchowe. Rozpoczęcie projektu: montaż rurociągów transportu suspensji z wytwórni suspensji do składowiska popiołów „Lubień” dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, który polegał na wykonaniu, antykorozji i montażu ok 10000 ton konstrukcji wsporczej, demontażu starych rur popiołowych (odcinek obejmował długość ok 60 km), wykonaniu nowych fundamentów i uziemień oraz montażu nowych rurociągów (odcinek obejmował ok. 40 km). W ramach projektu składowisko „Lubień” zostało nadbudowane do rzędnej +231 m. n. p. m. Powstaje nowy dział – Remonty maszyn i urządzeń wydzielony z ówczesnego Działu Robót Montażowych.

 

2014

Dokończenie budowy siedziby koncernu PGE GiEK S.A. w Bełchatowie, który po upadku konsorcjum realizacyjnego przejęła Spółka RAMB, jako wykonawca zastępczy. Pomimo opóźnień poprzedniego wykonawcy oraz skomplikowanych uregulowań prawnych i niesprzyjających warunków pogodowych Spółka zakończyła budowę w zaplanowanym terminie. Budynek zajął drugie miejsce w konkursie „Budynek Roku 2014”, zorganizowanym przez ArchDaily – najbardziej znany serwis internetowy poświęcony architekturze. Zakończono prace przy składowisku popiołów Lubień.

 

2015

Prężny rozwój Spółki. Obecnie jesteśmy trzecim pod względem wielkości podmiotem gospodarczym w powiecie bełchatowskim, zatrudniającym ponad 1500 wykwalifikowanych pracowników. Spółka zrealizowała od chwili powstania dla bełchatowskiej Kopalni zadania na łączną kwotę ponad 1 miliarda złotych. Dzięki wypracowanemu wspólnie schematowi działania Spółka RAMB zaczęła wykonywać zlecone roboty w krótszym czasie, na wymaganym poziomie jakości, skutkiem tego między innymi były decyzje organów PGE GiEK S.A. o przekazywaniu coraz szerszego spektrum działalności do Spółki. Staramy się też pozyskiwać zlecenia z rynku zewnętrznego, zwłaszcza na rzecz dużych firm z szeroko pojętego sektora energetyki oraz jednostek samorządowych.

 

2016

Zbudowaliśmy instalację transportu popiołu oraz wytwarzania i transportu suspensji z bloku 858 MW dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów w zakresie budowy rurociągów i konstrukcji wsporczych wraz z infrastrukturą elektryczną.

Zrealizowaliśmy projekt pn. „Dostosowanie urządzeń nawęglania bloku 14 do zmiennych parametrów paliwa oraz do zastosowania rozwiązań standardowych stosowanych w Oddziale Elektrownia Bełchatów”. W ramach inwestycji Nasza Spółka:

zaprojektowała i wykonała cztery wózki wygarniające o wydajności 1600t/h każdy,

dokonała modyfikacji przenośników taśmowych, m. in.  w zakresie zastosowania głowic przejezdnych, oraz modyfikacji dwóch przesiewaczy rolkowych,

wykonała nowe przenośniki zgrzebłowe,

poprawiła funkcjonalność punktu odbioru lignitów poprzez dobudowę nowego obiektu, zmianę układu placu manewrowego oraz zwiększenie ilości stanowisk odbioru,

wybudowała nową, zgodną z przepisami próbobiernię węgla,

zmodyfikowała układ odpylania, układ AKPiA oraz sterowanie układem nawęglania.

wniosła szereg zmian usprawniających pracę, poprawiających organizację i ułatwiających remontowalność układu.

Co warte podkreślenia, prace realizowane były na czynnym obiekcie.

 

2017

Podpisaliśmy umowę na kompleksową budowę Zwałowarki ZGOT Z-49 z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. O/KWB Turów oraz pozyskaliśmy zlecenie na dokończenie realizacji budowy Koparki Wielonaczyniowej Łańcuchowej KWŁ800 (K-20) – również dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów.
Wykonaliśmy remont główny zwałowarki ARsP 6500 Z-45 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów. Z kolei dla PGE GiEK S.A. O/ KWB Bełchatów zmodernizowaliśmy układ centralnego smarowania dla koparki Srs 2000 K-36.

Dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów zrealizowaliśmy dostawę i uruchomienie przenośnika taśmowego Z6.5B wraz ze stacją zwrotną o długości trasy wynoszącej 1000 m i łącznej wadze zamontowanych elementów wynoszącą 689 ton.

 

2018

Rozpoczęliśmy prace związane z budową Zwałowarki ZGOT Z-49 na placu montażowym PGE GiEK S.A. O/KWB Turów w Bogatyni.

Dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów wykonaliśmy pompownię główną T-7 na poziomie technologicznym +65 wraz ze zbiornikiem wyrównawczym-rząpiem i korytem, której łączna wydajność wynosi 200 mᶟ/m. Wybudowaliśmy również zbiorniki retencyjncyjne o łącznej objętości 157 247 mᶟ wraz z kanałami doprowadzającymi wodę do rząpia w/w pompowni i obiektami towarzyszącymi.

Na zlecenie PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów w ramach konsorcjum wspólnie z ELMEN sp. z o. o.  wybudowaliśmy zbiornik ziemny – magazynu gipsu na zwałowisku zewnętrznym KWB Bełchatów. Całkowity obszar inwestycji wynosi ponad 700 000 mᶟ.

Wykonaliśmy szereg prac na maszynach podstawowych dla PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów oraz  O/KWB Turów polegających m. in. na wykonaniu remontów głównych zwałowarek i koparek, przeprowadzeniu prac odtworzeniowych oraz opracowaniu i wprowadzeniu zmian programowych w celu usprawnienia działania i wprowadzenia nowych funkcjonalności.

Rozwinęliśmy nasze możliwości wytwórcze poprzez zakup wiertarko-frezarek (WHC 180 N i WHD 160N), dzięki którym możemy obrabiać detale wielkogabarytowe o maksymalnej długości ok. 21 m.

Wykonaliśmy montaż oraz rozruch przenośnika zbiorczego nadkładowego P-5.8.1 oraz przenośników C-7.11.1, C-7.11.2, C-7.12.1 oraz C-7.12.2 dla PGE GiEK S.A. O/ KWB Turów. Łączna długość tras przenośników wyniosła blisko 2100 m. Waga zamontowanych elementów konstrukcyjnych wraz z taśmą wyniosła ponad 3297 ton.

 

2019

Zakończyliśmy budowę Zwałowarki ZGOT Z-49 dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów. Jest to największa maszyna podstawowa, jaka w ostatnich latach powstała w europejskim przemyśle górnictwa odkrywkowego. Wybudowana przez Naszą Spółkę maszyna charakteryzuje się niezwykle imponującymi parametrami technicznymi:

• długość: 190 metrów,

• wysokość: 50 metrów,

• waga: 2600 ton,

• prędkość maksymalna: 9 m/h

• wydajność teoretyczna zwałowania - 11 500 mᶟ (przy dopuszczalnej wielkości brył nosiwa 500 mm)

• wysokość zwałowania: 25 m

• promień zwałowania: 100,6 m

• promień pobierania: 80 m

Budowa realizowana była przez zespół naszych najlepszych specjalistów i co warte podkreślenia, współpracowaliśmy wyłącznie z krajowymi podwykonawcami. Jest to największa inwestycja realizowana przez naszą Spółkę w jej blisko dwudziestoletniej historii, dzięki której znacząco rozszerzyliśmy zakres oferowanych usług.

 

Z początkiem roku, swoją działalność w strukturze Naszej Spółki rozpoczęło Biuro Projektowe. Do jego głównych kompetencji należy:

• opracowywanie projektów dotyczących maszyn podstawowych, urządzeń transportujących oraz maszyn składujących,

• opracowywanie dokumentacji koncepcyjnych, projektowych, wykonawczych i powykonawczych,

• wykonywanie oprogramowania sterującego maszyn,

uruchamianie układów sterowania maszyn i urządzeń.

 

Dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów wykonaliśmy układ przenośników popiołowych w zakresie dostawy i montażu przenośników PP1, PP2 i PP3. Łączna długość tras przenośników wyniosła blisko 2500 m, a waga zamontowanych elementów konstrukcyjnych wraz z taśmą wyniosła ponad 1145 ton. Zakończyliśmy również budowę przenośników taśmowych Z6.4 BIS, Z8.4 BIS o długości 2000 m i łącznej wadze zamontowanych elementów konstrukcyjnych, maszynowych wraz z taśmą wynoszącej 1971 ton.

Wykonaliśmy prace związane z odtworzeniem układów mechanicznych, hydraulicznych, zasilania i sterowania pierwszej z dwóch przeznaczonych do remontu zwałowarek zwałowarki dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole (ZOS 2000 29YZ2). Kompleksowo wykonaliśmy również zabezpieczenie antykorozyjne.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy we własnej wytwórni wywrotnicę wagonową dla PGE GiEK S.A. o/ZEDO.

Rozpoczęliśmy prace związane z wykonaniem kół czerpakowych dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów oraz O/KWB Bełchatów.

Rozpoczęliśmy realizację prac związanych z budową Magistral Węglowych MW 1.0, MW 1.1, MW 1.2 oraz MW 1.3  polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu przenośników taśmowych dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów. Planowana, łączna długość tras przenośników będzie liczyć 3141 metrów natomiast łączna waga zamontowanych elementów konstrukcyjnych, maszynowych wraz z taśmą wyniesie ponad 2613 ton.

 

2020

Zakończyliśmy remont drugiej zwałowarki należącej do PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole - ZOS 2000 29YZ1. Podobnie jak w przypadku wyremontowanej rok wcześniej maszyny, zakres prac obejmował otworzenie układów mechanicznych, hydraulicznych, zasilania i sterowania oraz wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

 

Dla Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie zbudowaliśmy węzeł rozładunkowy składający się m. in. z wywrotnicy wagonowej oraz zespołu wózków wygarniających, którego prefabrykację zrealizowaliśmy w 2019 roku. Zadanie zostało zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla wszystkich branż.  

 

Dane techniczne:

Obsługa: wagony 4-osiowe o masie 70-90 ton i wysokości 3 m, węglarki 2-osiowe o masie 40-45 ton i wysokości do 3 m,

Wydajność max: 17 wagonów/h,

Nośność: 900 kN ( ponad 90 ton),

Maksymalny kąt obrotu: 178 stopni,

Maksymalna wydajność jednego wózka wygarniającego: 1050 t/h.

W trakcie realizacji wykonaliśmy szereg prac remontowych polegających m. in. na wymianie wykładziny bazaltowej leja oraz konstrukcji podtorza wózków, dokonaniu napraw fundamentów i posadzki oraz dostarczeniu nowych rozdzielnic i wymianie instalacji elektrycznej. 

 

Rozpoczęliśmy remont główny koparki SchrRs 4600x30 K-42 w PGE GiEK S.A. O/KWB Bełchatów.

 

Dla PGE GiEK S.A. O/KWB Turów wybudowaliśmy i uruchomiliśmy przenośnik taśmowy Z6.4 wraz ze stacją zwrotną napędową z hamowaniem dynamicznym oraz Przenośnik Zbiorczy P5.1.3 wraz ze stacją zwrotną napędową. Długość tras obu przenośników wynosi 1209 m, natomiast waga zamontowanych elementów konstrukcyjnych, maszynowych wraz z taśmą  to ponad 1378 ton.

 

Zakończyliśmy budowę Koparki Wielonaczyniowej Łańcuchowej KWŁ-800 (K-20) dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów, która będzie wydobywała węgiel brunatny z najniższych pokładów złoża do końca jego eksploatacji. Jest to specyficzna i prototypowa koparka, której masa całkowita wynosi ponad 1200 ton o wydajności 1680 m3 na godzinę. Posiada 47 czerpaków o pojemności 0,8 m3 każdy. Jej wysokość sięga ponad 25 a długość blisko 80 metrów. Podczas jej budowy zastosowano szereg rozwiązań służących podniesieniu jakości pracy, zwiększeniu efektywności i niezawodności. Mechanizmy, wyposażenie elektryczne, automatyka i systemy sterowania koparki są zunifikowane i dostosowane do  pracujących w kopalni maszyna układu KTZ. Konstrukcja koparki uwzględnia również najnowsze rozwiązania w zakresie projektowania tego rodzaju maszyn.

 

2021

Na przestrzeni roku zrealizowaliśmy szereg zadań i projektów m. in. dla: Grupy ORLEN, KGHM ZANAM S.A. oraz ROCKFIN Sp.  z o. o.  

Wykonaliśmy koło czerpakowe dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział KWB Bełchatów przeznaczone do koparki K-44. Wykonany przez Spółkę element charakteryzuje się wagą blisko 82,5 ton, średnicą ponad 14 metrów i szerokością wynoszącą ponad 2,5 metra.

W ciągu roku wykonaliśmy szereg prac związanych z remontami maszyn podstawowych dla oddziałów PGE GiEK S.A. Uczestniczyliśmy przy remontach głównych koparek K-42, K-37 i K-73 w branży mechanicznej i elektrycznej oraz remont bieżący koparki K-43 w branży mechanicznej. W KWB Turów zakończyliśmy I etap remontu głównego koparki K-18.

Dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Turów wykonaliśmy modernizację osadnika popiołu OPII oraz rozpoczęliśmy opróżnienie i modernizację osadnika popiołu OPI.

Dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Bełchatów przeprowadziliśmy remont rusztu dopalającego i odżużlacza na kotłach K3 i K11.

Dla PGE GiEK S.A. O/Elektrownia Opole wykonaliśmy odtworzenie przesypów, nadaw przenośników taśmowych i wież nawęglania przenośników taśmowych 30LR3 i 30LR4.

Ponadto Nasza Spółka wykonywała szereg prac dla Oddziałów PGE Energia Ciepła S.A. (Oddział Wybrzeże w Gdańsku, Oddział nr 1 w Krakowie, Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków) oraz dla Oddziałów PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (KWB Bełchatów, KWB Turów, Elektrownia Turów, Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Opole, Elektrownia Dolna Odra, Elektrownia Rybnik).

 

2022

W ciągu roku  uczestniczyliśmy w remontach na koparek K-41 i K-73 oraz transportera gąsienicowego w branży mechanicznej i elektrycznej a także remoncie bieżącym koparki K-45 w branży mechanicznej.

W ramach konsorcjum wraz z ELBIS sp. z o.o. rozpoczęliśmy prace jako Generalny Realizator Inwestycji w Elektrowni Wodnej „Dębe” w zakresie modernizacji wyposażenia technologicznego.

Zakończyliśmy wymianę rozdzielni elektrycznych OCS sekcja A i B (00BHF, 00BHG), GRU, T68 oraz rozdzielni prądu stałego OEB (00BU) w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 1 w Krakowie.

Wykonaliśmy remonty/odtworzenie rusztów kotłów w PGE GiEK Odział Elektrownia Bełchatów i PGE EC Oddział Elektrociepłownia Kielce.

Dla PGE Ekoserwis S.A. przeprowadziliśmy wielobranżowy remont budynku na potrzeby Centrum Badań i Rozwoju GOZ przy ul. Wojska Polskiego 73 w Bełchatowie.

;