Certyfikaty

W RAMB sp. z o.o. utrzymywany jest Zintegrowany System Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N 45001:2018 w zakresie: wytwarzania, antykorozji i montażu konstrukcji stalowych; naprawy i modernizacji urządzeń transportu bliskiego; projektowania, wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń ciśnieniowych; wytwarzania, montażu oraz remontów maszyn podstawowych; produkcji i regeneracji płyt gąsienicowych, elementów odwodnienia i czerpaków; robót budowlanych oraz inżynierii wodnej i lądowej; robót elektrycznych, a także serwisu i utrzymania ruchu sieci w obiektach.

 

Dbając o wysoką jakość realizowanych wyrobów i usług oferowanych klientowi, RAMB sp. z o.o. utrzymuje Systemy Jakościowe potwierdzone następującymi Certyfikatami:

 

- Certyfikat weryfikacji Zakładu Spawalniczego wg PN-EN ISO 3834-2 nr: 01 8610 PL/A-220124.00, potwierdzający spełnienie normatywnych wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych

 

 - Certyfikat zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr: 2627-CPR-1090-1.PL0277.TÜVRh.22.00, potwierdzający, że zastosowano wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości procesów opisanych w załączniku ZA normy zharmonizowanej EN 1090-1:2009+A1:2011 zgodnie z systemem 2+ oraz, że Zakładowa Kontrola Produkcji spełnia wymagania  określone w powyższej normie. Certyfikat obowiązuje dla elementów nośnych oraz ich zestawów wykonanych ze stali  do klasy EXC4 według EN 1090-2, we wszystkich typach budowli i uprawnia do nadawania im znaku CE.

 

- Świadectwo kwalifikacyjne nr 44/322/XIV/2022 wydane przez Instytut Spawalnictwa kwalifikujące RAMB sp. z o.o. do I grupy Zakładów Dużych zgodnie z normą PN-M-69009.

 

- Certyfikat przenoszenia oznaczeń materiałowych nr 11797/ET/2022 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego

 

- Certyfikat Oceny procesów ochrony antykorozyjnej na zgodność z normą PN-EN ISO 12944-7 nr 378/AKOR/84954235/2021.

 

DECYZJE uprawniające RAMB sp. z o.o.  do modernizacji, naprawy i wytwarzania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu:

 

- Decyzja nr UD-14-188-P/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do modernizacji Urządzeń Transportu Bliskiego zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia,

 

- Decyzja nr UD-14-188-N/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do naprawy Urządzeń Transportu Bliskiego zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia,

 

- Decyzja nr UD-14-188-E/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do wytwarzania elementów urządzeń dźwignicowych i dźwigów zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia.

 

- Decyzja nr UC-14-201-P/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do modernizacji Urządzeń Ciśnieniowych zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia,

 

- Decyzja nr UC-14-201-N/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do naprawy Urządzeń Ciśnieniowych zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia,

 

- Decyzja nr UC-14-201-N/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do naprawy Urządzeń Ciśnieniowych zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia,

 

- Decyzja nr UC-14-201-E/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do wytwarzania elementów Urządzeń Ciśnieniowych i Bezciśnieniowych zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia,

 

- Decyzja nr UC-14-201-M/1-21, uprawniająca RAMB sp. z o.o. do wytwarzania w zakresie montażu Urządzeń Ciśnieniowych zgodnie z zakresem i warunkami uprawnienia.

 

- Decyzja nr TDT-W/M/N-87/20, wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, uprawniająca RAMB sp. z o.o.  do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów podlegających dozorowi technicznemu, zgodnie z warunkami

 

- Certyfikat Uznania Laboratorium Badań Nieniszczących nr: TDT/UL-1/22 wydany przez Transportowy Dozór Techniczny

;